Většina z nás slyšela o ozonové díře. O tom, že úbytek ozonu nad námi má škodlivé účinky na život na zemi. Tento článek ukazuje souvislosti velice podrobně a proto jsem ho převzal tak jak je.

MUDr. Milan Veselý

  2009-03-11  (18:27)  |  Technológie

 

zdroj:http://ao-institut.cz/texty/Vesmir/17-Ozon-otazka-zivota-a-smrti.html

Dnešní věda zcela správně poznává nezastupitelnou úlohu ozonové vrstvy, která se nachází ve stratosféře naší planety.

Ozon – trojmocný kyslík na této úrovni zachytává nezastupitelným způsobem největší část ultrafialového záření, přilétajícího od Slunce k planetě Zemi.

Že ale zcela stejnou nezastupitelnou úlohu má každá z molekul ozonu na úrovni svých kvarkových a předkvarkovýchčástic, to dnešní vědecká veřejnost ještě vůbec netuší.

Je možné zde říci, že stejně tak, jako účinkuje čistící a zcela unikátně se projevující schopnost molekul ozonu ve hmotném světě, stejně tak účinkují i zcela určité kvarkové a předkvarkové částice, z nichž se skládají jednotlivé elementy atomu kyslíku.

V základní vazbě atomu kyslíku je přitom účin dvojmocných molekul kyslíku, tedy účin, jenž je dán právě shodným součtem stejnorodých kvarkových částic, nedostatečný k tomu, aby se výrazně projevoval jeho čistící proces. Dvojmocný kyslík, jenž je na kvarkové úrovni významným iniciátorem života na Zemi, přináší ve svém molekulárním složení Země občerstvení a energii největší části života. U ozonu je tomu ale jinak! Přídavek třetího atomu kyslíku v celkové molekule ozonu dává tomuto spojení zcela nevídané vlastnosti a schopnosti. A to nejen u hmotného projevování vlastností ozonu. Je možné říci, že právě zásadní účinek čistícího druhu projevuje se vždy nejprve na rovině kvarkové i na rovině předkvarkové, a to díky přesnému výslednému součtu těchto částic, obsažených v molekule.

To vše je dáno právě tím, že předkvarkové a kvarkové stavební částice povinného druhu mají ve svém roztřídění vždy zcela specifické poslání a tím i vlastnosti a schopnosti. Spojení těchto částic do určitých kompozic vytváří pak vždy konkrétní vlastnosti v jednotlivých hadronových spojeních, potažmo pak v protonových a neutronových částicích hrubé hmoty.

Je tedy možné říci, že nejenom počet těchto elementárních částic v jádrech atomů určuje vlastnosti a tím druh atomu, nýbrž právě na kvarkovém druhu a jeho složení je postavena ona přitažlivá síla, která účinkovala při formování těchto částí, při formování elektromagnetického vesmíru. To vše se pak dále ještě více umocňuje slučováním atomů v molekuly.

Je zde tedy možné říci, že kupříkladu kvarková skladba protonu vodíkuje ve svém poslání, jakožto stavební částice hmoty, složena ze zcela specifických kvarkových částic, které jsou vázány k povinnýmkvarkovým částicím v magneto-kvarkovém a předkvarkovými částicemi v magneto-éterického vesmíru, majícím ve svém poslání kromě jiného zcela jedinečný předobraz základní výstavby ve hmotnosti.

Odtud k těmto hrubohmotným kvarkovým částicím proudí pak specifické ovlivnění, které působí přitom skrze kvarkové vlastnosti toho prvku, kupříkladu již zde zmiňovaného prvku vodíku. Tedy vodík je ve svém poslání prvotním základním iniciátorem výstavby ve hmotě zdejšího vesmíru.

Jiné je to pak u prvku Hélia, Lithia a všech dalších prvků. Tak úplně podobně zcela specifické „zabarvení“ vlastností a schopností proudí do hmoty skrze kvarkové a předkvarkové částice jádra atomu kyslíku. Jestliže jsou pak atomy kyslíku působením bytostných sil Stvoření spojeny k sobě do trojmocného molekulového uspořádání ozonu, pak v této trojmocné vazbě nalézá se vždy odpovídající množství určitým způsobem speciálních kvarkových částic, z nichž se skládají všechna jádra atomu kyslíku, a o kterých je možné říci, že právě ve výjimečném, trojmocném početním spojení spočívá jejich zcela výjimečná schopnost čistícího druhu. Tato čistící schopnost ozonu má přitom účinek nejenom na rovině hmotné (sluneční záření, bakteriální, plísňová, pachová), ale i na rovině kvarkové a rovině předkvarkové.

A zde právě spočívá shora zmiňovaný zcela zásadní poznatek ve složení prvku ozonu, tedy to, že ozon nejen působí na elektro-magnetické úrovni jako ochranný plášť Země, který kromě jiného rozkládá působení od Slunce přitékajícího, životu nebezpečného ultrafialového záření, ale účinkuje jako ochranný štít Země i v oblasti negativních myšlenkových forem. Je potřebné zde pochopit, že účinek ozonu, respektive kvarkových a předkvarkových částic, které jsou spojené v atomových částicích, z nichž se skládá prvek kyslíku – zejména v zesílené formě ozonu, působí také jako ochranný – regulační štít Země proti rozkladným účinkům energie negativních myšlenkových forem.

Je tedy možné přímo říci: ozon – jeho filtrační a čistící účinek působí na rovině myšlenkových forem v magneto-éterickém vesmíru!

Jeho účin je však omezený. V jeho schopnosti je především zachytávání jen určitého objemového množství záření negativních myšlenkových forem. Při přetížení negativních – temných myšlenek ve světě myšlenkových forem na rovině magneto-éterického vesmíru dochází naopak následně ke zcela novému, zásadnímu ději. Dochází k zrychlenému rozpadu ozonové vrstvy ve stratosféře Země na předkvarkové úrovni! To vede nakonec při dlouhodobém trvání negativního stavu k rozpadu i samotných molekul trojmocného ozonu, jehož síla je právě odčerpávána k ochrannému působení vůči záření negativních myšlenkových forem.

A nyní uvažujme: dosud nikdy na Zemi nebylo takové množství obyvatel, z nichž výrazně nadpoloviční část formuje až příliš často nečisté a negativní myšlenkové formy!

Takové množství obyvatel nutně přivozuje svým myšlením trvalé, ba stále více intenzivnější formování fantomických a démonických středisek v magneto-éterickém světě. Negativní formy atakují pak na předkvarkové úrovni Stvoření moudře předchystané ochranné částice v okolí Země, které jsou spojené v molekulách ozonu.

Tím zde máme i objasněno, proč ve střetu částic, z nichž se na hmotné rovině skládají molekuly ozonu, dochází v posledních desetiletích na Zemi ke zcela zásadnímu úbytku ve stratosférické vrstvě okolo Země. Ve střetu se zářením negativních myšlenkových forem, jenž jsme si nastínili, dojde vždy potřebným rozkladem záření této negativní energie i k rozpadu molekuly ozonu na samostatný kyslík, který je ve svém oslabení na kvarkové a předkvarkové úrovni dočasně ochromen ve schopnosti opětně se spojit v molekuly trojmocného kyslíku.

Platí zde pak nakonec i hmotný, vědou poznávaný výsledek – jev, jenž přináší úbytek ozonu ve stratosférické vrstvě. Avšak tento úbytek v ozonové vrstvě okolo planety Země má svůj původ na prvním místě na magneto-éterické rovině ve světě negativních myšlenkových forem. Na rozdíl od ultrafialového záření, proudícího od Slunce, čelí na předkvarkové úrovni molekuly ozonu v dnešní době napadání ze dvousměrů. Ze směru z citových a myšlenkových středisek ve vnějšímvesmíru, současně také i ze strany myšlenkového světa, který úzceobklopuje všechny zde hmotně žijící obyvatele Země.

Tím je vyčerpávání ochranných částic násobeno! A to vše pak narůstá stále více se zvyšujícím se počtem obyvatel na Zemi, kteří pěstují v sobě a okolo sebe nehezké, agresivně negativní formy myšlenek.

Na chemické rovině je pak tento prvotní kvarkový jev zastoupen celou řadou molekul a jejich sloučenin, které chemicky atakují hrubohmotnou rovinu ozonu. Sem patří nejenom známé freony, ale dokonce celý zástup dalších chemicky agresivních látek, nacházejících se v současnosti ve vzduchové vrstvě Země.

Pozorný čtenář tak náhle ve zcela nových souvislostech může chápat, jak důležitým a časově dalekosáhle působícím bylo vybízení naslouchajících Synem Božím Ježíšem i zde v tomto vědění, jestliže k těmto posluchačům již před dvěma tisíciletími pravil: „Udržujte krb svých myšlenek čistý! Založíte mír a budete sklízet radost z požehnání.“

Žel, dnešní stav ozonu vypovídá více než zřetelně o tom, jaké jedlouhodobé myšlenkové naladění největší části obyvatel Země. Trvalé a plynulé doplňování molekul ozonu ve stratosféře je dnes v současném stavu myšlenkového světa lidí téměř nemožným.

Ani několikanásobné zesílení bleskových výbojů v bouřkách, kdy je mimo jiné také každým výbojem blesku nádherným očistným způsobem zničeno obrovské množství negativních myšlenkových forem, nepostačuje nyní k tomu, aby se vždy doplnilo potřebné množství ozonu, které by opětně ochránilo Zemi před neplánovaným působením volně pronikajících paprsků ultrafialového záření.

Zde je na místě ještě dodat něco důležitého. A sice to, že takzvaný přízemní – troposférický ozon, vznikající z průmyslové činnosti člověka, mimo jiné také v dnešní přehuštěné dopravě, je právě ze strany bytostného působení, která formuje úrovně hmotností, ochuzen o ty kvarkové a předkvarkové částice, které jsou očistného druhu. Jeho působení je tak veskrze negativním na celkový zdravotní stav obyvatel Země, ba dokonce je ve vyšší koncentraci velmi škodlivý. Tento ozon, přes svoji zdánlivou chemickou molekulární podobnost nikdy nebude mít shodné vlastnosti jako ozon, vznikající cestou elektrickou, při výbojích v bouřce, či působením slunečního záření ve stratosféře. To proto, že předkvarková skladba tohoto ozonu neobsahuje onen čistý kvarkový a předkvarkový náboj, jenž vzniká bytostným působením jedině při bouřce, při elektrických výbojích anebo ze spoluúčinkování slunečního záření ve stratosféře.

Přes všechno toto nepříliš povzbudivé poznání stavu věci můžeme nahlížet i zde působící, dokonalý samoregulační účinek Zákonů ve Stvoření. Úbytek ozonu působí snadnější průchod ultrafialovému záření i zářením jemnějšího druhu, tedy i záření druhu myšlenkových forem.

Tato všechna záření dopadají tak nakonec stále drtivější silou na samotného původce vzniklého stavu úbytku ozonu, na člověka. Jaký bude výsledek? Nadejdou tak zcela zásadní změny života na Zemi, které následně budou hrozit drtivou regulací stávajícího lidského pokolení.

Nejen ultrafialové záření, nýbrž i všemožné druhy nemocí, které úzce souvisí s negativním stavem ve světě kvarkovém i ve světě předkvarkovém, to vše vyvolá nyní stále silnější dopad zpětného působení Zákonů Stvoření.

V minulé kapitole seriálu „O vesmíru“ zmiňovaná, blížící se Hvězda – kometa, začíná navíc působit v celém projevu těchto následků jako urychlující činitel netušené síly!

Vše tak bude nakonec zhuštěno do velmi zkráceného časového úseku nebývalého dění na Zemi, v němž dojde k vybití účinků přesně v souladu se všemi chemickými a fyzikálními zákony vesmíru.

Ano, to vše v důsledném respektování přírodních zákonitostí přijde pravděpodobně již v blízké době! Modrofialově zbarvený ochranný ozon je nyní oslaben a s každým dnem propouští k planetě Zemi více a více ultrafialového záření ze Slunce i negativního záření z jemnějších úrovní vesmíru.

Přitom by tomu tak nikdy nemuselo být. Pozitivní – čisté myšlení, naplněné duchovním chtěním člověka pomáhat druhým – je naopak účinně spolupomáhajícím na obnově ozonového obalu Země. Není to tedy ve skutečnosti nic složitého změnit tento stav na Zemi a v myšlenkovém okolí Země. Stačí jen chtít! Opravdově chtít a trvale usilovat k pozitivnímu životu, jenž je v souladu s ostatním světlým životem ve Stvoření.

Každý vnitřně ještě ne úplně zkažený člověk nemůže chtít přitom ani nic jiného! Přirozeně musí chtít všeobsáhlé dobro! V tomto úsilí člověka spočívá také záchrana jeho samotného i celé Země!

Všechno viditelné i neviditelné světlé působení v přírodě a ve vesmíru okolo člověka netouží po ničem jiném, než aby on sám konečně učinil tento krok! Tak i veškeré blížící se dění je možné ještě na poslední chvíli změnit, odklonit a otočit k lepšímu. Žel, kolik lidí však o něčem takovém v dnešním spěchu za sebeuplatněním přemýšlí.

Tak teprve v nadcházející budoucí době lidstvo zjistí, jaký obrovský dar pomoci spočívá pro něho v každé molekule trojmocného kyslíku – ozonu. Doslovný dar života!

 

P.S.

Poslední zprávy  o síle ozonové vrstvy jsou dosti skeptické. Po předchozím zotavování se opět silně  ztenčuje.

Družice kontrolující stav ozonové vrstvy našly  další zdroje fluorovodíku nad  severozápadní Činou. Zvýšila  se výroba  chladící kapaliny do aut ,staré nepovolené, již  zakázané kapaliny  do klimatizací. Další zdroje  jsou asi v Indii.

Přírodní síla bouře a miliony  blesků se  snaží ovzduší pročistit.

Bude to stačit?

j